Boekenbeurs Night of the Profs: wat valt er voor managers en leidinggevenden te beleven?

Op donderdag 3 november vindt er op de Boekenbeurs in Antwerpen terug een nocturne voor professionals plaats. Ook dit jaar zullen op de Night of the Profs heel wat die Keure-auteurs deelnemen aan boeiende debatten:

Leiderschap in verandering

Van 19.45 tot 21 uur op het geel podium.

Bedrijven en werk organiseren, dat gebeurt vandaag anders dan tien jaar geleden. Leiders moeten wendbaar zijn en creatief inspelen op wat er opduikt. Ook loopbanen van medewerkers zijn steeds meer in beweging, in functie van talenten, ambities en privéleven. Coaching is daarbij niet meer weg te denken.

Enkele ervaringsexperts treden in debat over leiderschap in deze tijden van verandering. Deze sessie is een aanrader voor alle bedrijfsleiders, HR-managers, beleidsmakers, rekruteerders of trainers in loopbaanontwikkeling.

Volgende 2 die Keure-auteurs laten je stilstaan bij jouw leiderschapsstijl:

Ook Chris Van Dam, Els De Geyter en Ans De Vos nemen deel aan het gesprek.

Moderator: Guy Tegenbos (oud-journalist De Standaard)

Ondernemen, vandaag en morgen

Van 21 tot 22 uur op het geel podium.

Ben jij actief bezig met vernieuwing en groei binnen jouw organisatie? Droom je ervan een start-up op poten te zetten? Al eens gedacht aan crowdfunding als alternatieve vorm van financiering? Ben je bereid nieuwe interne en externe samenwerkingsvormen te organiseren om meer uit jouw organisatie te halen? En gaat jouw organisatie bewust om met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes?

Kortom: is jouw organisatie klaar voor de uitdagingen vandaag en morgen?

Tijdens deze sessie ontdek je 4 die Keure-auteurs die je inspiratie bieden op vlak van ondernemerschap:

Daarnaast zal ook auteur Gwen Fontenoy deelnemen aan het debat.

Aan de hand van 5 korte pitches in Pecha Kucha stijl, een krachtig debat en jouw vragen zullen de auteurs jou doen stilstaan bij jouw huidige aanpak en nieuwe ideeën bieden voor de toekomst.

Moderator: Sjoukje Smedts (redacteur bij Trends)

> Ontvang een gratis ticket: reserveer vanaf woensdag 12 oktober om 8u

De plicht van de “redelijke aanpassingen”: geen ontsnappen meer aan?

De wetgever voegde de redelijkeaanpassingenplicht toe aan het traditionele arsenaal aan antidiscriminatieregels om personen met een handicap beter te beschermen tegen discriminatie en om gelijke kansen verder in de praktijk te brengen.

Naar aanleiding van de bepalingen in het M-decreet is al heel wat inkt gevloeid over redelijke aanpassingen in het onderwijs (met name de ‘tolkenzaak’[1] deed heel wat stof opwaaien), maar de redelijkeaanpassingenplicht is ook op heel wat andere domeinen van toepassing, onder meer in werkrelaties.

Maar wat begrijpt de wetgever nu eigenlijk onder “redelijke” aanpassingen? En wat brengt die plicht met zich mee? En voor wie? Een genuanceerd antwoord met talrijke deelaspecten dringt zich op. In deze blogpost lichten we een tipje van de sluier rond deze complexe materie aan de hand van een casus op de werkvloer.

 Over “redelijke” aanpassingen en “onevenredige” belastingen

De wet zegt het volgende:

Redelijke aanpassingen zijn passende maatregelen, in een concrete situatie en naargelang de behoefte, om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen voor de persoon die deze maatregelen moeten treffen een onevenredige belasting vormen.”

Een redelijke aanpassing compenseert met andere woorden de negatieve gevolgen van een omgeving die onaangepast is aan een persoon met een handicap en stelt hem of haar dus in staat aan een bepaalde activiteit deel te nemen net als iemand anders. En dat kan op heel wat activiteiten slaan. Het menu in een restaurant lezen. Een evenement bijwonen. Of zijn of haar werk uitoefenen.

Weigeren redelijke aanpassingen aan te brengen voor personen met een handicap is discriminerend gedrag tenzij het treffen van die maatregelen een “onevenredige belasting” vormt. En ook dat begrip is vatbaar voor intepretatie, dat spreekt.

Zes maanden brutoloon voor slechthorende man

Recent kwam een zaak aan het licht via het Interfederaal Gelijkekansencentrum, Unia. Een slechthorende man solliciteerde voor de functie van sorteerder bij een bedrijf in de logistieke sector. Hij nam deel aan een plaatsbezoek en slaagde voor de selectietest. Enkele weken later volgde het verdict: zijn kandidatuur werd alsnog afgewezen omwille van zijn handicap.

De man benaderde het Interfederaal Gelijkekansencentrum, Unia, dat prompt een dossier opende.

Het bedrijf trok de kaart van het veiligheidsrisico. Als sorteerder zou de man werken in een zone waar heftrucks aan- en afrijden. Om ongevallen te vermijden, was het belangrijk dat hij de trucks – of het geluid van hun claxon – kon horen. De slechthorende man vond echter dat het bedrijf een ongerechtvaardigd onderscheid maakte want dankzij een cochleair implantaat kon hij zowel aanrijdende heftruck als claxons voldoende horen.

Unia kwam tot een tweeledige conclusie:

 1. Het bedrijf maakte een direct onderscheid op grond van zijn handicap door de kandidaat automatisch uit te sluiten.
 2.  Het bedrijf kwam bovendien de redelijkeaanpassingsplicht niet na. Als het bedrijf meende dat er een veiligheidsrisico was, dan had het moeten onderzoeken of de kandidaat mits redelijke aanpassingen aan de werkpost aanrijdende heftrucks wél tijdig had kunnen opmerken. Door middel van een spiegel aan de werkpost of visuele alarmsignalisatie bijvoorbeeld. Ook daarom was er sprake van discriminatie.

Uiteindelijk bereikten Unia, het bedrijf en de kandidaat een buitengerechtelijk akkoord. De sollicitant ontving een schadevergoeding ten belope van zes maanden brutoloon en het bedrijf zou haar beleid onder de loep nemen. Een gerechtelijk staartje aan de zaak werd zo vermeden.

Steile opmars en breed toepassingsgebied

Het bedrijf in deze casus was duidelijk niet goed op de hoogte van de rechten en plichten die voortvloeien uit de antidiscriminatiewetgeving, en met name van de redelijkeaanpassingenplicht. De realiteit is dat de materie bij heel wat (potentiële) betrokkenen onvoldoende gekend is. Daardoor dreigt deze steeds belangrijker wordende plicht onderbenut te blijven of verkeerd ingezet te worden.

Het gebrek aan inzicht is des te meer problematisch, nu redelijke aanpassingen aan een steile opmars bezig zijn. De plicht is opgenomen in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap en duikt in Europa op in richtlijn 2000/78. In België staat de plicht in de algemene antidiscriminatiewetgeving en in Vlaanderen onder meer in het gelijkekansendecreet en het M-decreet.

Via deze waaier aan wetgevende instrumenten vindt de redelijkeaanpassingsplicht ingang in tal van domeinen van het openbare leven. Een redelijke kennis verwerven van rechten en plichten is daarom alvast geen onevenredige inspanning!

Meer weten?

Annelies D’Espallier (ombudsvrouw gender in het Vlaams Parlemenredelijke-aanpassingent) onderzocht de rechten en plichten die ontstaan uit de redelijkeaanpassingenplicht, de grenzen van de plicht en de manier waarop een rechter dit nieuwe concept kan toepassen en mee kan vormgeven.

Haar analyse kan u lezen in het boek Redelijke aanpassingen, evenredigheid en de rol van de rechter (uitgegeven bij die Keure).

Op vrijdag 28 oktober bespreekt ze samen met Els Keytsman (Unia), Han De Bruijn (Beleidsadviseur Gelijke Kansen in Vlaanderen) en Sebastian Dürr (ambassadeur van Onafhankelijk Leven vzw) haar bevindingen tijdens een studiedag in het Vlaams Parlement. Klik hier voor meer informatie over deze studiedag.

groen_schrijf_2

[1] Gent 7 september 2011, NJW 2012, afl. 259, 220.

Moeten Belgische publieke zeehavens weldra vennootschapsbelasting betalen?

zeehavenDe Europese Commissie heeft op 8 juli 2016 aangekondigd een grondig onderzoek te openen naar de vrijstelling van vennootschapsbelasting ten gunste van de Belgische (en Franse) havens. Volgens de bevoegde commissaris Margrethe Vestager spelen havens een cruciale rol in de economie van de EU en mogen belastingvrijstellingen de concurrentie niet verstoren door een oneerlijk voordeel te verschaffen aan bepaalde havens ten koste van andere havens in Europa. Eerder dit jaar had zij al een negatief besluit genomen ten aanzien van de temporaire vrijstelling van vennootschapsbelasting ten voordele van zes Nederlandse publieke havens.

Het feit dat in andere landen een gelijkaardige belastingvrijstelling bestaat, is geen excuus om de Europese regels te overtreden. Een werkelijk Europees level playing field is op het vlak van de directe belastingen trouwens ‘wishful thinking’ bij gebrek aan harmonisatie. De fiscale spelregels (bv. tarieven van de vennootschapsbelasting) kunnen in iedere lidstaat dan wel verschillend zijn, ze moeten in principe voor alle marktdeelnemers gelden. Selectieve belastingvoordelen zijn dus verboden.

Zeehavens verrichten naast hun publieke taken, zoals veiligheid, toezicht en verkeersleiding ook meer en meer commerciële activiteiten. Enkel deze laatste activiteiten zijn onderworpen aan het Europees staatssteuntoezicht. Om overcompensatie of kruissubsidiëring tegen te gaan, is toegelaten steun voor zogenaamde ‘diensten van algemeen economisch belang’ (DAEB’s) bovendien strikt gereglementeerd. Onvoorwaardelijke en onbeperkte fiscale vrijstellingen ten voordele van publieke rechtspersonen zijn om die reden niet verenigbaar met de interne markt. Een aantal Belgische zeehavens en binnenhavens, bv. de havens van Antwerpen, Brugge, Gent en Brussel, worden op grond van artikel 180, 2° WIB 92 immers automatisch zonder enig onderzoek of voorwaarde van de vennootschapsbelasting uitgesloten en aan de ‘gunstigere’ rechtspersonenbelasting onderworpen.

De Commissie lijkt vooralsnog de mening toegedaan dat het hier om bestaande niet-terugvorderbare steun gaat. Voor de toekomst staat er daarentegen wel degelijk heel wat op het spel! Hoog tijd dus voor de wetgever om artikel 180 WIB 92 volledig op te heffen en eindelijk werk te maken van een diepgaandere hervorming van het fiscaal regime van overheden en andere publieke entiteiten, zoals dit het geval is voor de vennootschapsbelasting in zijn geheel.

Daarbij dient vanzelfsprekend bijzondere aandacht te worden besteed aan de publieke taak. Een gelijk fiscaal speelveld creëren tussen de privésector en de overheidsector wanneer zij op eenzelfde markt actief zijn, staat nochtans op het ‘to do’-lijstje van deze huidige regering. Nieuwe procedures of veroordelingen kunnen daardoor misschien vermeden worden…

Auteur: Prof. dr. K. Rossignol

Wilt u meer weten over deze thematiek?

202166000_01Kristel Rossignol beantwoordt in het boek ‘De (on)belastbaarheid van de overheid’ de vele vragen die opduiken rond dit onderwerp:

 • Welke implicaties heeft dit op het fiscale regime van haar takenpakket?
 • Hoe zit het met de fiscale concurrentie tussen de publieke en de private sector?
 • Zijn er uitzonderingen op bepaalde belastingen? En zijn die verzoenbaar met de algemene (Europese) belastingprincipes?
 • Kunnen overheden elkaar belasten?
 • Hoe regelen andere landen hun belastingplichtigheid?

> Meer info over het boek

 

die Keure telt af naar de 80e Boekenbeurs

Het is bijna zo ver: van 31 oktober tot en met 11 november kunnen boekenliefhebbers afzakken naar Antwerpen Expo voor de 80e Boekenbeurs. Die Keure is ook dit jaar aanwezig met de vele publicaties, een uitgebreid digitaal aanbod en enkele boeiende debatten waar onze auteurs aan deelnemen.

Dit jaar staat alles in het teken van de 80e verjaardag van de Boekenbeurs. En dat zie je ook aan de campagne: acht affiches brengen hulde aan de diversiteit van de lezers. De lezers op de affiches lezen altijd en overal.

8_affiches

Mensen aanzetten meer tijd te boeken voor alle genres, dat is waar er dit jaar hard op wordt ingezet met de ‘Boek tijd voor een boek’-campagne. Daarom zullen er op de Boekenbeurs ook 8 TIJD-themadagen zijn:

– Globali-tijd

– Activi-tijd

– Spontani-tijd

– Authentici-tijd

– Universi-tijd

– Intimi-tijd

– Actuali-tijd

– Identi-tijd

Op die dagen zullen er heel wat auteursoptredens, workshops, lezingen, debatten en signeersessies plaatsvinden. Bovendien is er op 3 november ook de nocturne Night of the profs. Op die avond zal die Keure op twee auteurspodia uitpakken met een mooie reeks auteurs die in debat gaan over:

 • Leiderschap
 • Ondernemen vandaag en morgen

> Wilt u graag op de hoogte gebracht worden van het programma van de nocturne voor professionals? Laat dan hier uw e-mailadres achter.

Dit jaar bent u welkom op de Boekenbeurs van 31 oktober tot 11 november in Antwerpen Expo. Op zoek naar educatieve boeken of boeken voor professionals? Breng dan zeker een bezoekje aan de stand van die Keure (100 – hal 1).

België: een moorddadig land of niet?

shutterstock_210811072Gemiddeld 1,8 dodingen per 100.000 inwoners. Een cijfer waarmee België in 2014 boven aan de West-Europese moord- en doodslagstatistieken van de VN stond. Een cijfer dat ver boven Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg ligt. Wil dat zeggen dat België een moorddadig land is? Nee. Professor Wim Van de Voorde verklaarde in Knack deze statistieken:

 • De ontdekkingsgraad: hoe meer overlijdens deskundig onderzocht worden, hoe meer dodingen er ook opgespoord worden.
 • Verschillende systemen binnen Europa: in België gebeurt er bij gemiddeld 1 % van alle overlijdens een gerechtelijke autopsie, maar dat is in elk land anders. Internationaal vergelijken is dus zeer moeilijk.
 • Manier van registratie: de registraties op basis van artsen zijn verschillend met de registraties bij de dienst forensische geneeskunde van het UZ Leuven. De doodsoorzaak wordt vaak verkeerd geregistreerd, het systeem faalt. Dit zorgt ervoor dat baseren op cijfers en internationaal vergelijken niet evident is.

Bij zelfmoord zijn de statistieken wel meer accuraat. Met een gemiddelde van 17,27 per 100.000 inwoners in 2013 ligt het zelfmoordcijfer in België duidelijk hoger dan Frankrijk (15,47) en Nederland (11,32). Waarom zijn deze statistieken nauwkeuriger? De kans op ontdekking is groter en de registratie verloopt correcter.

Bron: CLERIX, K. Is België een moorddadig land?, Knack, editie 3 augustus 2016, p. 14

Forensische geneeskundeWil je je verdiepen in de forensische geneeskunde?

Professor Wim Van de Voorde legt in het boek Forensische geneeskunde op een toegankelijke manier de verschillende aspecten van forensische geneeskunde bloot. Dit doet hij door middel van bestaande cases, relevante toepasselijke wetgeving en beeldmateriaal.

Het boek is een eyeopener voor alle studenten, professionals en geïnteresseerde leken die zich wil verdiepen in deze boeiende materie. > Meer info over het boek

Hoe ga je als organisatie om met nieuwe kansen en bedreigingen?

Kijk de onvoorspelbaarheid recht in de ogen. Zo ontdek je bedreigingen, maar vooral ook kansen. Maar hoe kan je als organisatie of leider iets doen met die kansen en bedreigingen?

Ontdek het in dit artikel.

bruggen naar het onvoorspelbareNog meer advies over het omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes? Strategie-expert professor Aimé Heene schreef met ‘Bruggen naar het onvoorspelbare’ een wegwijzer waarbij hij de praktijk toetst bij ondernemers en vertaalt naar een concreet zesstappenplan.

> Meer info over het boek

Luchtfoto’s van uw stad of gemeente? Dit zijn de regels rond drones

Wil u graag van uw gemeente enkele luchtfoto’s of sfeerbeelden van uw evenementen maken? Met behulp van een drone kan u alles eens vanuit een prachtig en uniek perspectief tonen. Maar wat zijn de regels rond het gebruik van drones? Waarmee moet u rekening houden bij fotografie met drones? En kan iedereen zomaar een drone besturen? Auteurs Evelien De Pauw, Tom De Schepper en Wim Hardyns geven alvast enkele nuttige tips:drones

1/ De categorie van een luchtvaartuig voor het maken van luchtfoto’s is klasse 2. Dit wil zeggen dat de drone een laag risico vormt en een maximale opstijgmassa mag hebben van 5 kilogram.

2/ De bestuurder van de drone moet minstens 16 jaar zijn en een vliegattest of vliegbewijs bezitten. Hiervoor moet men een theoretische opleiding volgen (wetgeving luchtvaart, meteo, technologie, navigatie en privacy) en de praktijkkennis tonen. Het attest voor klasse 2 wordt afgeleverd door DGLV en is levenslang geldig.

3/ U mag gebruik maken van een drone in openbare ruimtes, maar hou wel rekening met volgende regels:

 • De maximale hoogte is 45 meter is, dat is ongeveer gelijk aan de hoogte van een kerktoren. Uitzonderingen kan u aanvragen bij DGLV.
 • U mag niet vliegen binnen een straal van 2,8 kilometer rond een luchthaven/ULM, een straal van 0,9 kilometer rond een heliport en binnen 30 meter rond een obstakel.
 • Het is verboden goederen of personen te vervoeren, kunst- en formatievluchten uit te voeren en te vliegen op luchtverkeersroutes.

4/ Wat zijn de verplichtingen?

 • U dient steeds de veiligheid in de lucht en op de grond te waarborgen.
 • Hou altijd visueel contact met het luchtvaartuig.
 • Vlieg niet in de wolken, ’s nachts of bij slecht weer.
 • Hou rekening met de privacy van anderen.
 • Naast een vliegattest van de bestuurder dient u ook een registratiebewijs te hebben.
 • Als bestuurder of waarnemer mag u niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of geneesmiddelen.

5/ Welke documenten zijn verplicht?

 • Van alle uitgevoerde vluchten moet een logboek/reisdagboek bijgehouden worden.
 • Tijdens het vliegen moet u steeds uw identiteitskaart, attest van de bestuurder, het logboek, het bewijs van registratie, het attest van de verzekering en (indien nodig) de toelating van het BIPT en een licentie van het radiostation bij zich hebben.

Drones in 75 vragen en antwoordenMag u zelf vliegen met een drone of mogen enkel professionals dat? Wat als er foto’s genomen worden van het huis van een burger zonder zijn toestemming? Wat zijn de regels voor fotografen die willen vliegen met een drone? Waar kan ik een opleiding volgen? Mogen er foto’s genomen worden boven een evenement? Zijn we aansprakelijk als gemeentebestuur?

In de praktische pocket ‘Drones in 75 vragen en antwoorden’ beantwoorden Evelien De Pauw, Tom De Schepper en Wim Hardyns al deze vragen. De pocket biedt u een helder en volledig overzicht van het gebruik van drones. > Meer info

Gebruik de kortingscode ‘DRONES’ bij aankoop van het boek ‘Drones in 75 vragen en antwoorden’ en ontvang 10 % korting.

Wilt u graag op de hoogte blijven van alles over drones? > Registreer u dan hier

 

Auteurs “Crowdfunding in België” steunen Alzheimer Liga Vlaanderen

Nvoorverkoop-promocodeaar aanleiding van Werelddag Dementie 2016 op zaterdag 24 september organiseren auteurs Bart Vanhaeren, Omar Mohout en Ellen Lemaire samen met die Keure een actie om geld in te zamelen voor Alzheimer Liga Vlaanderen.

Hun boek “Crowdfunding in België” verschijnt pas in oktober, maar u kan nu alvast het boek in voorverkoop kopen. Wanneer u het boek voor 15 september koopt met de promocode CROWDALZ, schenkt u automatisch een deel van de opbrengst aan Alzheimer Liga Vlaanderen. Het opgehaalde bedrag zal op 24 september overhandigd worden.

Wil u deze organisatie ook een warm hart toedragen? Bestel het boek dan nu via de die Keure webshop met de promocode CROWDALZ. Het boek wordt na verschijning in oktober geleverd.

Wat is crowdfunding? Hoe kan dit 3D_Cover_Crowdfundingzorgen voor de nodige zuurstof voor projecten, ideeën en mensen? Hoe bouw je een succesvolle crowdfundingcampagne uit? En vooral, hoe bouw je een gemeenschap van gepassioneerde supporters rond jouw project?

“Crowdfunding in België” beantwoordt in een heldere taal al deze vragen aan de hand van interessante feiten, recent cijfermateriaal en inspirerende cases en verhalen. Verdiep je nu in het Belgische crowdfundinglandschap én schrijf zelf jouw succesverhaal!

Uitgegeven door die Keure (25 euro)

Auteurs: Ellen Lemaire, Omar Mohout, Bart Vanhaeren

 

De laatste maanden van het Zwitsers bankgeheim

Auteur: Dirk De Wolffinanciëletransparantie

Na de KBLux affaire, de LGT-zaak, CS-en UBS-affaires, OffshoreLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks en de Panama Papers zetten beleidsmakers op alle niveaus in op steeds ruimere maatregelen inzake automatische fiscale en financiële gegevensuitwisseling. Vandaag vertonen zowel buitenlandse structuren als het fiscaal bankgeheim voor niet-inwoners in Zwitserland al serieuze barsten.

Bankgeheim

Een vermogen persoon X kan verkiezen zijn geld naar een Zwitserse bank  te verplaatsen. Zwitserland kent een aantrekkelijk fiscaal klimaat en kon bovendien de garantie geven dat het geheim blijft dat persoon X zijn geld bij een Zwitserse bank had gestald. In het bijzonder is het van belang dat het bankgeheim gewaarborgd kan blijven tegenover de (Belgische) fiscus.

Zwitserland kent een streng bankgeheim dat sinds 1934 is vastgelegd in de Zwitserse Bankenwet. Het heeft als doel de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt van de bank. Schending van het Zwitsers bankgeheim is strafbaar. Het bankgeheim is echter niet absoluut. De Zwitserse wetgever heeft ook de mogelijkheid voorzien om in bepaalde gevallen deze discretieverplichting te beperken.

> Lees meer over de aloude traditie van het Zwitsers bankgeheim

Toenemende fiscale en financiële transparantie

Door de vraag naar meer fiscale transparantie is de laatste jaren een uitholling van het fiscaal bankgeheim merkbaar. Daar waar vroeger het respecteren van het fiscaal bankgeheim van groot belang was, wordt tegenwoordig meer en meer gestreefd naar automatische gegevensuitwisseling tussen de verschillende instanties.

De Verenigde Staten speelden een katalyserende rol met de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Die wet verplicht financiële instellingen wereldwijd hun Amerikaanse cliënten te identificeren en vervolgens informatie over hun financiële rekeningen uit te wisselen.

> Lees meer over FATCA en haar implicaties voor het Zwitsers bankgeheim

Onder die Amerikaanse druk is automatische gegevensuitwisseling de norm geworden in de OESO. Door deze druk heeft de OESO dan de Common Reporting Standard (CRS) ontwikkeld. De CRS komt voort uit FATCA en heeft tot doel via automatische fiscale gegevensuitwisseling een grote mate van financiële transparantie te creëren voor in het buitenland aangehouden financiële tegoeden door ingezetenen. De gegevensuitwisseling omvat niet enkel de financiële inkomsten die op de buitenlandse rekeningen toekomen, maar ook onder meer beleggingsverzekeringen van zowel tak 21 als tak 23, en dit ongeacht het ogenblik waarop zij gesloten werden.

Het is de bedoeling om vanaf 2017 jaarlijks over te gaan tot automatische uitwisseling van financiële gegevens. Maar de financiële instellingen begonnen begin 2016 al met het registeren van de informatie die ze moeten doorspelen. Want het gaat in 2017 over de inkomsten en saldi van 2016. Zwitserland zal de gegevensuitwisseling pas een jaar later opstarten en zal dus pas voor het eerst gegevens over 2017 uitwisselen in de loop van 2018. Het Zwitsers fiscaal bankgeheim voor niet-inwoners zal dus vanaf 1 januari 2017 definitief tot de geschiedenis behoren.

ZwitersBankgeheim

Wie denkt aan anoniem bankieren en het bankgeheim, denkt ook meteen aan Zwitserland. Doorheen de jaren heeft Zwitserland de geheimhouding echter keer op keer afgezwakt op vraag van het buitenland.

Welke machtsmiddelen hebben de VS, EU, G20 en OESO in deze globaliserende wereld om druk uit te oefenen op het Zwitsers bankgeheim? Ontdek het antwoord op deze vraag in het boek “Het einde van het Zwitsers bankgeheim”.

Tijd voor een boek: 6 leestips voor onderwijsprofessionals

6 tips 004De langverwachte zomervakantie is aangebroken. Tijd om jouw stapel boeken boven te halen én om jouw verlanglijstje aan te vullen.

Geen inspiratie? Wij stelden voor jou alvast deze top 6 samen met inspirerende boeken. Veel leesplezier!

1. Alles met mate(n) – Stefaan Lammertyn

203124020_01Jongeren zijn met hun smartphones, tablets en laptops altijd en overal met elkaar verbonden en communiceren via sociale media. Voor jou als ouder of leerkracht is die wereld vaak onbekend en dus onbemind. In dit boek maakt Stefaan Lammertyn je wegwijs in de digitale wereld.

De nuttige verwijzingen, handige tips en bruikbare praktijkvoorbeelden zorgen ervoor dat je als mediawijze opvoeder geniet van de onbegrensde mogelijkheden en bovendien jongeren ook beter kan bijstaan bij problemen als digitaal pestgedrag en andere valkuilen van het internet.

2. Cultuur voor beginners – Filip Strobbe

202140002_01Welke verschillende kunstvormen bestaan er? Welke artiesten en gezelschappen zijn spraakmakend? Hoe gaat het er achter de schermen aan toe en welke thema’s zijn actueel?

De auteur loodst u door het culturele landschap en legt u op een heldere manier uit welke clichés over een kunstvorm bestaan en waarom liefhebbers er passioneel van houden. Een onmisbaar boek voor nieuwsgierige cultuurliefhebbers of -beginners.

3. Onderwijsinnovatie – Eric Halsberghe

601009248_01In een wereld die razendsnel verandert, moet ook het onderwijs zich voortdurend en steeds sneller aanpassen. Leerkrachten, begeleiders, docenten, directies, bestuurders… worden iedere dag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en moeten vaak toegeven dat de oude recepten voor succes in een veranderde context niet meer werken.

Dit boek geeft je geen kant-en-klare oplossingen, maar daagt je wel uit en biedt inspiratie om nieuwe paden te betreden zodat je zelf tot een passende oplossing komt.

4. Ik hoor er ook bij – Karl Baert en Annemie Desoete

901150047_01Elke leerkracht, elke ouder, elke therapeut … kan ermee te maken krijgen: een kind met ontwikkelings- of gedragsstoornissen. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer en bestaat het gevaar dat we overal stoornissen gaan zien waar er vaak geen zijn. Etikettering en labelen heeft dus zeker voor- en nadelen.

Het boek ‘Ik hoor er ook bij!’ biedt een zekere houvast en een duidelijk overzicht van de tien meest voorkomende stoornissen bij kinderen en jongeren, aangevuld met tal van voorbeelden en tips.

5. Dynamisch onthaasten – Nicole Vandeweghe

203134002_01Dit boek biedt een eenvoudig bruikbare methode voor het beheersen van stress in het dagelijkse leven en in crisismomenten. De voorbeelden en getuigenissen maken situaties herkenbaar. Bovendien krijg je heel wat tips voor het omgaan met tijd, grenzen, emoties, angst en onzekerheid, met verschillen tussen mensen. Opkomen voor de eigen waarden en verwezenlijken van eigen dromen staan centraal.

De talrijke foto’s met houdingen en ademhalingsoefeningen maken van Dynamisch onthaasten een praktisch boek om zelfregulatie toe te passen op het werk en in het privéleven.

6. Non-verbale communicatie, dat spreekt – ook in het onderwijs – Pieter De Smet

203104000_01Hoe zorg je voor een goed eerste contact met de klas? Waarop let je tijdens een oudercontact of een opendeurdag?  Hoe zorg je ervoor dat leerlingen thuis een bijkomende oefening maken?

Communicatie bestaat voor 7% uit woorden en voor 93% uit non-verbale aspecten. In dit boek ontleedt Pieter De Smet jouw lichaamstaal in zijn gekende no-nonsense stijl en onderwerpt hij ook je verbale communicatie aan een grondige analyse.
Het resultaat? Een waaier aan tips en tricks in functie van een optimale info-overdracht én -ontvangst. Zo leer je hoe je efficiënt moet communiceren met leerlingen en ouders in onderwijssituaties.